วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2567 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่ในงานประเพณีกองข้าวศรีราชา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในชุมชนพื้นที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยในกิจกรรมงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าวปีนี้ มทร.ตะวันออก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดตกแต่งรถขบวนแห่ ประเภทสร้างสรรค์ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขบวนแห่ ซึ่งเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาและอนุรักษ์ประเพณีพื้นถิ่น ตามพันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นประจำทุกปี