คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำสั่ง 1673 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯpdf