มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ประวัติ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็น นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติที่รุนแรง อันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้ นวัตกรรม กำลังแรงกาย ทุนทรัพย์ และจิตสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจร รวมทั้งการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่า ผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ มูลนิธิฯ ปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”

ในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียง “โครงการอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรง ในกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ.2538 และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง จนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียด อันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัด ผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่ง ขาดความเห็นอกเห็นใจ ต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเอง ขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติ

ในช่วงเช้าของวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2538 เป็นวันที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการฯ เป็นครั้งแรก โดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมัน ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34 เขตบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 82, 84 และ 86 เขตบางพลัด การออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ จากนั้นมาโครงการฯ ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรการกุศล ที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบ ครบวงจรและยั่งยืน โดยเน้นการเชื่อมโยง สนับสนุน ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสังคม

พันธกิจ (Missions)

 • การช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืน ตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ การช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติ และการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
 • การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนเข้าด้วยกัน เพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัย
 • ต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์ (Disaster Relief) และพัฒนาอย่างยั่งยืน
“ครั้งแรกที่เราไปเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประชาชนมากมายแช่น้ำยืนรอเฝ้า เราได้รับเงิน 20 บาท ที่เปียกโชกจากชาวบ้าน เขาบอกว่าขอถวายสำหรับ ช่วยเหลือประชาชน เราก็ถามว่าทำไมไม่เก็บไว้ช่วยเหลือตัวเอง เขาก็ยืนยันคำเดิม นี่จึงเป็น 20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิฯ”
พระดำรัสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

.

“มูลนิธิฯ จะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์ และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย (Center of Excellence in Flood Relief and Management) ในด้านสังคมและมนุษย์ เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด หรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกัน การสูญเสีย การบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคม แล้วนำมาบูรณาการ มองและเข้าใจ ปัญหาแบบองค์รวม ดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกัน เพื่อมุ่งไปสู่ การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคม”
พระนโยบาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา

นิยามของเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา คือ ผู้ที่พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นำความรู้และทักษะในการทำงานมาพัฒนา “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา” ให้เป็นที่พึ่งพาให้กับประชาชนและประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ คือ อาสาที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นหลักหรือภัยพิบัติอื่นในอนาคตที่เกิดผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนในวงกว้างและมูลนิธิฯ เห็นสมควรเข้าช่วยเหลือ
  • – ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัย หน้าที่หลัก อาทิ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ทำความสะอาดและซ่อมแซ่มบ้านเรือนผู้ประสบภัย
  • – โรงครัวพระราชทาน / รถเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประกอบอาหารและแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย
 2. เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา พัฒนา คือ อาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของมูลนิธิฯ ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ โดยแบ่งกลุ่ม เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ดังนี้
  • – ร้านพึ่งพา
  • – บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน
  • – เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา เฉพาะกิจ อาทิ การจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี

การเฝ้าระวัง ก่อนเกิดภัยพิบัติ

การบรรเทาทุกข์ ระหว่างเกิดภัยพิบัติ

การฟื้นฟู หลังเกิดภัยพิบัติ

โครงการพิเศษ

ติดต่อ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
อาคารมหินทรเดชานุวัตน์ เลขที่ 131
ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-0546546 หรือ 084-9048785
โทรสาร : 02-0546544
อีเมล : info@friendsofpa.or.th