นางสาวน้ำผึ้ง  ตรีภัทร์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
E-mail: numplueng_tr@rmutto.ac.th


นายสุพจน์ แวงภูลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: suphot_wa@rmutto.ac.th


นางสาววิสา นาคสุวรรณ์
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
E-mail: wisa_na@rmutto.ac.th


นางสาวศิริกัญญา กรอกกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: sirikanya_kr@rmutto.ac.th


นายเด็ดเดี่ยว บุญมา
นักวิชาการศึกษา
E-mail : detdiew_bo@rmutto.ac.th

ติดต่อเรา
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์: 033-136-099 ต่อ 1017 
E-mail: orip@rmutto.ac.th

MAP