เป้าหมายรวม

เพื่อพัฒนาบุคลากร
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย

วัตถุประสงค์

ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช
ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

เป้าหมายคุณภาพ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เป็น
เป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ มุ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เห็นความสำคัญของผลประโยชน์แท้และไม่จาริกในโมหภูมิ
ดำเนินการใดด้วยความเพียรที่บริสุทธิ์ และปัญญาที่เฉียบแหลม