สรุปแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สนองพระราชดำริโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เล่มแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ เจ็ด

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สนองพระราชดำริโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.มทร.ตะวันออก ปี 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ