งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.
คู่มือการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. 
คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (สำหรับผู้ใช้งานศูนย์ อพ.สธ.)
ใบงานที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น
ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
ใบงานที่ 3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
ใบงานที่ 4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน
ใบงานที่ 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
ใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น
ใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น
ใบงานที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ใบงานที่ 9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น
แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566