มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ระยะแรกของโครงการ โดยเข้าร่วมในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร มีพื้นที่จำนวน 640 ไร่ ได้ดูแลพื้นที่เพื่อรักษาทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไป