โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กิจกรรมปลูปรักษาทรัพยากร
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมสำรวจเก็บรวมทรัพยากร