วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
🔶นางสาวน้ำผึ้ง ตรีภัทร์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยบุคลากร และสมาชิก ชมรมTO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ท่านคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ
🔶นายประวิทย์  เคียงผล ผู้เชี่ยวชาญ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
🔶ดร. วัชระ  เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

🔴ติดตามการดำเนินงาน ตามหลัก 3 ก. 3 ย. และจัดบริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตามแนวทาง “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” เพื่อให้โอกาสสำหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ ที่มีอยู่ ของวัยรุ่น เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุก ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่น

🔴ช่วงเช้า
🔻เวลา 09.00 น.
– โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เพชรระดับ 1 (สถานะที่จะเลื่อน เพชรระดับ 2)
🔻เวลา 11.00 น.
– จังหวัดชลบุรี จังหวัด TO BE NUMBER ONE
ต้นแบบระดับเพชร (สถานะที่จะเลื่อน ยอดเพชร ระดับ 1)

🔴ช่วงบ่าย
🔻เวลา 13.30 น.
– โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี
ต้นแบบระดับทอง (สถานะที่จะเลื่อน เพชร ระดับ 1)
🔻เวลา 14.30 น.
– บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทยจำกัด) จังหวัดชลบุรี
เพชรระดับ 2 (สถานะที่จะเลื่อน เพชรระดับ 3)

#ราชมงคลตะวันออก
#RMUTTO