วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวน้ำผึ้ง ตรีภัทร์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต้อนรับคณะกรรมการ ประกอบด้วยนายทวิศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชียวชาญ กรมสุขภาพจิต และคณะในกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน ของชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยชมรม TO BE NUMBER ONE
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีกิจกรรมการดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานชมรม อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปัจจุบัน ได้รับคัดเลือกเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบ ระดับเงิน ระดับประเทศ นักศึกษาสมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE จึงมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาตนเอง สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันภัยยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในหมู่นักศึกษา และชุมชน ตามแนวทาง “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ ยินดีให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษา ตามคำขวัญของโครงการ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึงยาเสพติด” ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี