วันที่ 23 – 24 เมษายน 2566 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 13 ณ ตลาดน้ำห้วยสุครีพ  ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำน้ำดื่มสมุนไพร ได้แก่ น้ำกระเจี๊ยบ น้ำมะตูม และน้ำเก๊กฮวย โดยใช้น้ำตาลเงาะ เป็นส่วนผสมให้ความหวานแทนน้ำตาลทราย เพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจัย และนำไปสู่การผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบก่อนจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
ตามที่ ในปี พ.ศ. 2554 เกษตรกรที่ทำสวนเงาะในจังหวัดจันทบุรี ประสบปัญหาเงาะล้นตลาด ราคาตกต่ำ และมีการโค่นต้นเงาะ เพื่อไปปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดอื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ระยะแรกของโครงการ ได้มีการจัดทำงานวิจัยในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าจากผลิตเงาะ ได้แก่ นำส้มสายชูหมักจากเงาะ น้ำตาลเงาะ เงาะแช่อิ่มสมุนไพร เพื่อแก้ปัญหาเงาะล้นตลาดให้กับประชาชน และการรักษาสายพันธุ์เงาะ อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร เป็นต้นมา