วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นางสาวน้ำผึ้ง ตรีภัทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ นายเด็ดเดี่ยว บุญมา นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมพิธีเปิดงาน ชลบุรีแฟร์ ปี 2567
ประธานเปิดงานโดย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) เข้าร่วมงาน ดำเนินงานโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดงาน “ชลบุรีแฟร์ปี 2567” ระหว่างวันที่ 10 -17 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และพึ่งพาตัวเองได้ เผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี