วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิริ สยมภาค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.เดชรัฐ สิมศิริ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนางธนิกา เจียระนัยปรีเปรม กรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และคณะในกิจกรรมติดตามประเมินผลชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีกิจกรรมการดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานชมรม อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปัจจุบัน ได้รับคัดเลือกเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบ ระดับเงิน ระดับประเทศ นักศึกษาสมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE จึงมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาตนเอง สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันภัยยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในหมู่นักศึกษา และชุมชน ตามแนวทาง “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ ยินดีให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษา ตามคำขวัญของโครงการ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึงยาเสพติด” ณ ห้องประชุมตะวันฉาย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี