อัลบัมกิจกรรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยช

 
  รายละเอียดข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยช

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562- 5 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อ นำเสนอการดำเนินงานของ อพ.สธ.และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริตลอดจนจัดประชุมวิชาการดพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย ในการนี้ ศาตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดงาน ศูนย์หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีนายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์ รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีแทนอธิการบดีมทร.ตะวันออก ทั้งนี้มี รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดนิทรรศการร่วมสนองพระราชดำริ โดยอพสธ. จากวิทยาเขตจันทรี แสดงนิทรรศการ เรื่องความหลายหลายของนก เรื่องกล้วยไม้จันทบูร และผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลเงาะ ภายใต้ แนวคิด : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

รูปกิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยช


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2016 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved 
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 0-3835-8137,0-3835-8201 โทรสาร 0-3835-8140 
e-Mail : info@rmutto.ac.th