ส่วนหัวโครงการพระราชดำริกรอบขาว

โครงการด้านสวัสดิการสังคม

   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสวัสดิการสังคม เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้แก่ราษฎร ตลอดจนสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงจะได้รับ เช่น แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น พออยู่ พอกิน ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก ตัวอย่างของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสวัสดิการสังคม อาทิ

โครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

    โครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรที่เสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรต่อไป โดยมีการอบรมและเป็นศูนย์บริการการพัฒนาด้านการเกษตร มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อพัฒนาจิตใจพร้อมๆไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย


โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี    โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ทรงเน้นเรื่อง “การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่” โดยการจัดที่อยู่อาศัยให้ราษฎรได้อยู่อาศัย และทำกินร่วมกับการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน ไม่ทำลายซึ่งกันและกัน ตามหลักการฟื้นฟูและสร้างสมดุลในระบบนิเวศ พร้อมกับการจัดสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า โรงเรียน โรงพยาบาล ตลอดจนการฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎร ทำให้ทุกชีวิตมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งยังผลให้ราษฎรสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากินควบคู่ไปกับการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์อีกครั้ง 


วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร    วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร เป็นวัดตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงต้องการให้เป็น”วัด”ขนาดเล็กที่เรียบง่าย มุ่งเน้นประโยชน์ในการใช้สอยสูงสุด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนลักษณะ 3 ประสาน “บ้าน-วัด-โรงเรียน” หรือที่เรียกว่า”บวร” เพื่อเป็นทั้งพุทธสถานในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและในขณะเดียวกันเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของราษฎรในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการพัฒนาชุมชน ในลักษณะพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อันเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 


 
ที่มา: http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/Projects/RDPBProjectType.aspx?p=44
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2016 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved 
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 0-3835-8137,0-3835-8201 โทรสาร 0-3835-8140 
e-Mail : info@rmutto.ac.th